Wednesday, February 9, 2011

اردشیر خدادادیان

روزهای دوشنبه و پنجشنبه ویژه ی گرفتن روزه در جامعه ی مانوی گزارش شده است. مفهوم روزه گرفتن در جامعه ی مانوی به این صورت بوده است که آنچه از قِبَلِ روزه داری اندوخته میشود ، باید به تهیدستان و کسانی که خوراک ندارند داده شود.

اردشیر خدادادیان –تاریخ ایران باستان

No comments:

Post a Comment