Wednesday, February 9, 2011

سیاوش اوستا

شعوبیه نخستین حزب ملی گرای ایرانی پس از اسلام: شعوبیه که حزب ناسیونالیستهای ایرانی بود یه سده پس از هجرت شکل گرفت و آنان با تمسک به قرآن و اینکه «اختلاف نژادی جز برای شناخت نیست و برترین مردم پرهیزگارترین آنهاست» به ستیز با استیلای عرب برخاستند .

سیاوش اوستا دینداری و خردگرایی

No comments:

Post a Comment